BIP

INFORMACJA O ZMIANIE CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI

~~INFORMACJA O ZMIANIE CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Informujemy, że cena za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków od dnia 12 grudnia 2017 r.
do 9 czerwca 2018 r. wynosi:
1. Cena za dostarczanie 1 m3 wody                                                                                -      2,97 zł
2. Cena za odprowadzanie 1 m3 ścieków:
a) ścieki bytowe z gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych,
      instytucji użyteczności publicznej, placówek handlowych i usługowych            -       5,70 zł
b) ścieki przemysłowe powstające w procesach produkcyjnych
i technologicznych                                                                                                              -       7,30 zł
3. Stawka opłaty abonamentowej:
a) za wodę
- przepływ nominalny do 6,0 m3/h                                                                                   -       2,70zł/m-c
- przepływ nominalny powyżej 6,0 m3/h                                                                          -      5,70zł/m-c
b)    za ścieki                   -      3,50 zł/m-c
4. Cena za przyjęcie 1 m3 ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków                 -      6,30 zł
Do podanych cen i opłat należy doliczyć 8% VAT.

Dodano: 2018-04-04

INFORMACJA W SPRAWIE WŁĄCZENIA WODY W JAROSŁAWKACH

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że w dniach 12.04.2018 r. - 14.04.2018 r. zostaną podjęte próby włączenia wody w Jarosławkach.

Czytaj więcej >>

Dodano: 2018-03-15

KONTROLE W ZAKRESIE NIELEGALNEGO ODPROWADZANIA WÓD DRENAŻOWYCH I DESZCZOWYCH DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Informujemy, że w najbliższym czasie rozpoczną się kontrole gospodarowania wodami deszczowymi na terenach nieruchomości. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problem nielegalnego odprowadzania wód drenażowych i deszczowych do sieci  kanalizacji sanitarnej. Kontrole przeprowadzone będą w oparciu o umowy zawarte pomiędzy właścicielami nieruchomości a Zakładem Usług Komunalnych w Książu Wlkp. oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 poz.328 ze zm.). Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 poz.328 ze zm.). w przypadku wykrycia odprowadzania wód drenażowych i deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej zostanie określony termin odcięcia dopływu w/w wód do kanalizacji sanitarnej. W przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. na podstawie art. 8 ust. 1 w/w ustawy zamknie przyłącze kanalizacyjne. Do lokalizacji nielegalnego odprowadzania  wód drenażowych  i deszczowych będzie wykorzystywana zadymiarka.

Czytaj więcej >>