BIP

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
z siedzibą w Książu Wlkp. przy ul. Stacha Wichury 11a.
 
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji umowy, zadań oraz prawnie usprawiedliwionego celu Administratora Danych.
Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia i zgodnie z jego treścią.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne natomiast niezbędne w celu zawarcia umowy lub realizacji zadań, a nie podanie danych będzie uniemożliwiało zawarcie umowy z Administratorem.
Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji zadań.
Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 28 ogólnego Rozporządzenia Unii Europejskiej.
 
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH
Dane kontaktowe:
Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp.
ul. Stacha Wichury 11 a
63 – 130 Książ Wlkp.
tel. 61 28 22 437
e-mail: zukbiuro@zukksiazwlkp.pl
 
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):     
e-mail: zuzanna.szaroszyk@zukksiazwlkp.pl
 
Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp. powołano Inspektora Ochrony Danych. Osoba, której dane osobowe będą przez Administratora Danych przetwarzane może zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z jego danymi osobowymi. Inspektor Danych ma obowiązek dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 
PRAWA JAKIE PRZYSŁUGUJĄ OSOBOM, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH:
1.      Prawo do dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania pełnej informacji zgodnie z art. 15 Rozporządzenia dotyczącej w szczególności:
—     celu, zakresu i sposobu przetwarzania przez Administratora swoich danych,
—     źródła pozyskiwania danych,
—     okresu w jakim Administrator Danych  będzie przetwarzał pozyskane dane osobowe,
—     udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
2.      Prawa do ich poprawy,
3.      Prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych,
4.      Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
5.      Prawo do zawiadomienia o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych (wniesienie skargi),
6.      Prawa do usunięcia danych osobowych,
7.      Prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Dodano: 2018-10-03

OGŁOSZENIE O ODCZYTACH I ZAMKNIĘCIU WODY SEZONOWEJ W JAROSŁAWKACH

UWAGA !!!!!!!! Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że w dniach 15 – 16 października 2018 r. ​będą sporządzane odczyty wodomierzy w Jarosławkach. W/w okresie zostanie również zamknięty główny zawór wody w Jarosławkach.

Czytaj więcej >>

Dodano: 2018-09-28

Ocena jakości wody

Czytaj więcej >>