BIP

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KSIĄŻU WLKP.
ogłasza nabór na stanowisko pracy 
Monter-konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
w wymiarze 1/2 etatu
w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp. 

 
 Wymagania związane ze stanowiskiem:
 
 Wymagania niezbędne: 
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- prawo jazdy kat. B
- doświadczenie w pracy w charakterze monter-konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
- uprawnienia spawacza elektrycznego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z  pełni praw publicznych,
-  niekaralność za przestępstwa umyślne,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający  na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 
Wymagania pożądane:
- umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
- samodzielność,
- terminowość,
-  dokładność,
-  umiejętność sprawnej organizacji pracy,
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
  
Wymagane dokumenty:

1) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania),
4) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania aktualnie w stosunku pracy, dodatkowo – oświadczenie o okresie zatrudnienia, zajmowanym stanowisku i pracodawcy (do pobrania),
6) podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia:
a) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie - na potrzeby postępowania rekrutacyjnego – danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz.2135 ze zm.),

 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane  dokumenty należy składać w godzinach pracy Zakładu od 700 do 1500 w terminie do dnia 23.02.2017 r. w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko monter-konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp." lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zukbiuro@zukksiazwlkp.pl

Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Po upływie terminu składania dokumentów w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zostanie ogłoszona lista kandydatów  spełniających  wymogi formalne. Z tymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (61) 2822437

 

Dodano: 2017-04-12

Ogłoszenie

 Otwarcie wody w Ośrodku wypoczynkowym w Jarosławkach  W dniach 10-12 kwietnia 2017r. podczas próby otwarcia wody stwierdzono na wodomierzu głównym duży pobór wody, który wskazywał, że nie wszyscy właściciele domków dokonali sprawdzenia zamknięcia zaworów wody. W związku z powyższym prosimy w miarę możliwości o powiadamianie sąsiadów by dokonali sprawdzenia szczelności instalacji w domkach. Ponowna próba otwarcia wody w dniach 20 – 21 kwietnia 2017 r.

Czytaj więcej >>

Dodano: 2017-04-12

Sprzedaż ciągnika gąsienicowego DT-75

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA GĄSIENICOWEGO DT-75   1.Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ciągnika gąsienicowego DT-75. 2.Oferty pisemne w zamkniętych kopertach opatrzone napisem „Oferta na zakup ciągnika gąsienicowego DT-75”,można składać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp. do dnia 21.04.2017 do godz. 15.00. 3.Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 25.04.2017 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp. 4.Kwota minimalna ciągnika wynosi netto 5.350,00 + 23% VAT, cena brutto 6 580,50 Słownie; sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 50/100 5.Osoba wyłoniona w przetargu zostanie zaproszona do podpisania umowy w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. w terminie określonym przez sprzedającego. 6.Ciągnik będzie można oglądać we Włościejewkach po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym. 7.Informacje pod nr tel. 612822437  w dni robocze o 700 do 1500  oraz na stronie www.zukksiazwlkp.pl  

Czytaj więcej >>