BIP

Aktualności

Dodano: 2017-02-08

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KSIĄŻU WLKP. ogłasza nabór na stanowisko pracy  Monter-konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w wymiarze 1/2 etatu w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu...

Czytaj więcej >>

Dodano: 2017-01-20

Ocena jakości wody

Ocena jakości wody wodociąg Konarzyce 16 stycznie 2017 r. Ocena jakości wody wodociąg Książ Wlkp.16 stycznia 2017 r. Ocena jakości wody wodociąg Mchy 16 stycznia 2017 r.

Czytaj więcej >>

Dodano: 2016-07-08

KOMUNIKAT - dotyczy odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

KOMUNIKAT Dotyczy odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.          Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, iż zgodnie z art. 9 ust 1 Ustawy o zbiorowym...

Czytaj więcej >>

Dodano: 2016-06-17

Informacje o wyniku naboru na stanowisko pracy

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy Monter-konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych...

Czytaj więcej >>

Dodano: 2016-06-03

Ogłoszenie o powtórnym naborze pracownika

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KSIĄŻU WLKP. ogłasza nabór na stanowisko pracy  w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp.   Monter-konserwator sieci...

Czytaj więcej >>

Dodano: 2016-06-03

Ogłoszenie o wynikach naboru

Uprzejmie informujemy, że żadna ze złożonych ofert na stanowisko monter konserwator urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych nie spełniała warunków w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.    

Czytaj więcej >>

Dodano: 2016-05-10

UCHWAŁA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA ROK 2016 NA TERENIE GMINY KSIĄŻ WIELKOPOLSKI

Uchwała nr XIV-86-2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Pobierz PDF

Czytaj więcej >>

Dodano: 2016-04-21

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW KSIĄŻA WLKP.

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że od dnia 27.04.2016 r. na terenie miasta przystąpi do przeglądu technicznego przyłączy wodociągowych i przyłączy do kanalizacji sanitarnej. Przyłącza...

Czytaj więcej >>

Dodano: 2015-10-13

PRZERWA W ODBIORZE ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH

UWAGA !!! Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że w dniach od 19.10.2015 do 26.10.2015 zostanie wstrzymany odbiór ścieków dowożonych, ze względu na przebudowę stacji zlewnej...

Czytaj więcej >>

Dodano: 2015-10-09

OGŁOSZENIE O ODCZYTACH I ZAMKNIĘCIU WODY SEZONOWEJ W JAROSŁAWKACH

UWAGA !!!!!!!! Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. informuje, że w dniach 15 – 16 października 2015 r. ​będą sporządzane odczyty wodomierzy w Jarosławkach. W/w okresie zostanie również zamknięty...

Czytaj więcej >>

Dodano: 2017-02-08

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KSIĄŻU WLKP. ogłasza nabór na stanowisko pracy  Monter-konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w wymiarze 1/2 etatu w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp.     Wymagania związane ze stanowiskiem:    Wymagania niezbędne:  - obywatelstwo polskie, - wykształcenie zasadnicze zawodowe, - prawo jazdy kat. B - doświadczenie w pracy w charakterze monter-konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, - uprawnienia spawacza elektrycznego, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z  pełni praw publicznych, -  niekaralność za przestępstwa umyślne, - nieposzlakowana opinia, - stan zdrowia pozwalający  na zatrudnienie na w/w stanowisku.   Wymagania pożądane: - umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole, - samodzielność, - terminowość, -  dokładność, -  umiejętność sprawnej organizacji pracy, - umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów    Wymagane dokumenty: 1) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV), 2) list motywacyjny, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania), 4) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 5) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania aktualnie w stosunku pracy, dodatkowo – oświadczenie o okresie zatrudnienia, zajmowanym stanowisku i pracodawcy (do pobrania), 6) podpisane własnoręcznie przez kandydata oświadczenia: a) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, b) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie - na potrzeby postępowania rekrutacyjnego – danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz.2135 ze zm.), ​   Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane  dokumenty należy składać w godzinach pracy Zakładu od 700 do 1500 w terminie do dnia 23.02.2017 r. w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko monter-konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp." lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zukbiuro@zukksiazwlkp.pl Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.   Po upływie terminu składania dokumentów w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zostanie ogłoszona lista kandydatów  spełniających  wymogi formalne. Z tymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.   Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (61) 2822437  

Czytaj więcej >>

Dodano: 2017-01-20

Ocena jakości wody

Ocena jakości wody wodociąg Konarzyce 16 stycznie 2017 r. Ocena jakości wody wodociąg Książ Wlkp.16 stycznia 2017 r. Ocena jakości wody wodociąg Mchy 16 stycznia 2017 r.

Czytaj więcej >>